kkk_95_2023_05Dag iedereen, beste mensen van Kiewit,

Namens de redactie van ons boekje willen we ons medeleven betuigen aan de familie Knaepen bij het overlijden in zijn achtennegentigste levensjaar van hun vader, super opa en overgrootvader Paul Knaepen op 15 april jl. In deze editie een korte terugblik.

De maand mei, de bloeimaand, de heerlijk geurende meiklokjes. De zon mag nu stilaan doorbreken. Op naar de zomer, op naar de terrasjes, de buitenfeesten, de festivals, …

Voor jullie ligt weer een zeer lijvig boekje met veel informatie. Het is prachtig dat vele verenigingen en ‘gewone‘ mensen van Kiewit hun verhaal willen doen over wie ze zijn en wat ze doen. Zo zijn er tal van activiteiten geweest in Kiewit die beschreven en geïllustreerd worden met mooie foto’s.

We komen te weten dat de vrije basisschool in Kiewit op 1 oktober 100 jaar bestaat. Nog een verjaardag: De Albatros Zweefvliegclub bestaat 50 jaar.

Voorts lees je verhalen van twee Kiewitenaren met een groot hart, Jan Schraepen en Nadine Van Puyvelde. Een heel leuk woord- en beeldspel van Junior Leroux. Raden maar! De werkgroep Leefkwaliteit doet een terugblik op de Straat.net lenteschoonmaakactie met enkele interessante cijfers.

En dat wandelen gezond is weten we allemaal, maar Filotoontje laat ons nog net even dieper nadenken. Of moeten we dat juist minder doen?

Veel leesplezier.
Philip Scheepers

50 Jaar Parochiale school Kiewit

Waarschijnlijk weet u het al, anders mag u het nu vernemen: dit jaar viert onze Parochiale School haar honderdjarig bestaan! In afwachting daarvan is het wellicht aangenaam en ook interessant om (voor zestigjarigen als herinnering en voor jongeren als kennismaking) te vernemen hoe wij in 1973 het vijftigjarig bestaan gevierd hebben.

Opstart

De Oudervereniging van onze parochiale scholen, opgericht in september 1971 met Gerard Verbeek, leraar aan het Sint-Jozefscollege van Hasselt, als voorzitter, liet in een Nieuwsbrief van november 1972 reeds weten: “Wist je dat onze scholen dit jaar vijftig jaren bestaan en dat een dergelijke gebeurtenis niet onopgemerkt mag voorbijgaan?”
In de eerstvolgende vergadering van de oudervereniging op 28 november wordt reeds besloten: “Ons cultureel subcomité (Guido Geboors, Jean Poelmans, Renaat Vanheusden en Tuur Winters) zorgt in overleg met Albert Hermans (schoolcomité), hoofdonderwijzer Albert Deckers en onderwijzer Leopold de Greeve voor de organisatie van het 50-jarig bestaan.

Tijdens een eerste contactvergadering, in januari 1973, bespraken Z.E.H. Pastoor Franz Schifflers (1920-2010), de beide schoolhoofden Albert Deckers en Lisette Vannoppen, Annie Vereycken en Tuur Winters de algemene planning. Als datum (en dat zou zo blijven) werd zaterdag 26 mei vooropgesteld. De viering zou beginnen met een eucharistieviering en voortgezet worden met een “academische” zitting, gelegenheid tot middagmalen, ’s namiddags volksspelen en ’s avonds bal met orkest. Later zal er nog een “receptie” aan toegevoegd worden.

De Nieuwsbrief van de oudervereniging van februari bevatte een historiek van die 50 jaren: “Op 28 september 1923 begon de school in de vroegere stokerij Lijnen (Walenstraat) met 2 gemengde klassen onder leiding van de juffrouwen Angèle Moors en Clementine Mullens. In 1925 was het nieuwe gebouw in de Vijversstraat klaar met 4 klassen en een kapel. Deze 4 klassen werden toen gesplitst: 2 voor jongens met Math Bongaerts en 2 voor meisjes met Angèle Moors als schoolhoofd. In 1935 werd de nieuwe kerk ingewijd, zodat de vroegere kapel in twee klassen kon getransformeerd worden. Dat jaar ging Math Bongaerts op pensioen, hij werd als schoolhoofd opgevolgd door Paul Vandeur. In 1938 werd weer een nieuw gebouw ingewijd met 2 klassen voor de jongensschool, 3 voor de meisjesschool, een eetzaal en een turnzaal. In 1945 werd Paul Vandeur opgevolgd door Albert Deckers. In 1964 werd Maria Janssen-Vandevoort de opvolgster van Angèle Moors. Daarop volgde Lisette Vannoppen vanaf 1971”.

Tijdens de vergadering van de oudervereniging van 27 februari wordt het hele programma van ons schooljubileum uitgewerkt:
10.30: Eucharistieviering: Z.E.H. Pastoor houdt de homilie en vraagt het volledig koor ter opluistering; Lisette Vannoppen bezorgt de teksten voor de lectoren.
11.30: Feestzitting: historiek door Angèle Moors, feestrede door ere-inspecteur August Humblet.
12.30: Receptie.
13.00: Restaurant: friet en koude schotel, verzorgd door KAV-Kiewit.
14.30: Volksspelen door de kinderen, mede georganiseerd door Chiro-Kiewit
20.00: Bal.
Tuur Winters was bereid de coördinatie van het hele gebeuren op zich te nemen.

‘Sponsoring’

Op 22 maart werd dan een oproep gedaan door de Schooldirectie (Albert Deckers en Lisette Vannoppen), het Schoolcomité (Franz Schifflers en Joost Vanvoorden) en de Oudervereniging (Gerard Verbeek en Gerard Schoofs) aan een heel aantal “vooraanstaanden” om toe te treden tot het Erecomité (500 fr.) of het Beschermcomité (250 fr.). Ook werden vervolgens, ten huize van Gerard Schoofs in de Walenstraat, gedurende verschillende avonden, een heleboel kiezerslijsten van praktisch heel Limburg geraadpleegd om adressen van oud-leerlingen op te sporen (een monnikenwerk!) aan de hand van naamlijsten met geboortedatum, bezorgd door Schoolhoofd Albert Deckers. Op die wijze werden meer dan 600 adressen van oud-leerlingen teruggevonden. Daarnaast werden voor Kiewit zelf nog eens 765 uitnodigingen verspreid. Ook werd door contact met pers en televisie gezorgd voor publiciteit naar buiten toe.

In een Nieuwsbrief werd begin mei het hele programma aan Kiewit kond gedaan met tevens mededeling van de “Kiewitse kunstenaars” van wie de werken tijdens de hele feestdag in de schoolgebouwen tentoongesteld werden: mevrouwen De Ceuninck en Verbrugge, juffrouwen Maes en Melotte, heren Aerts, Bertels, Einhaus, De Greeve, Ghysebrechts, Dries Janssen, Konings, Vandermeersch, Wouters.

Een hindernis

Helaas, net voor de viering was er een spijtig conflict tussen het toenmalige schoolcomité en de oudervereniging, waarover ik nu niet wil uitweiden.

Het feest

Integendeel, vanaf hier wil ik het verslag (iets of wat ingekort) volgen zoals dit zo uitvoerig beschreven wordt in het Gedenkboek “Een basisschool in wel in wee”, geschreven in 1984 door ons geliefd schoolhoofd Lisette Vannoppen.
“Gelukkig waren de voorbereidingen zo ver gevorderd dat het feest voor de buitenwereld zonder al te veel zwarte wolken voorbij kon gaan. Op zaterdag 26 mei werd feest gevierd. De eucharistieviering, in concelebratie voorgegaan door pastoor Schifflers, hoofdinspecteur kanunnik Beankens en directeur Becker van Sint-Jozefscollege, stond in het teken van dankzegging. Tijdens de feestzitting zou oud-onderwijzer August Humblet de feestrede uitspreken. Zijn stem werd echter niet gehoord: hij was diezelfde week, op dinsdag, ten grave gedragen na een schielijk overlijden. Rijksinspecteur André Moors nam Humblet’s taak over. Hij zei o.m.: ‘Hier kan voor de volgende vijftig jaar de school groeien die wij niet willen missen, de gedroomde school voor alle kinderen van Kiewit’.

Juffrouw Angèle Moors, eerste schoolhoofd van Kiewit, bracht het verleden van de school in herinnering. Zij kon het weten, daar ze niet minder dan eenenveertig lange jaren aan het hoofd stond van de meisjesschool. Ze bracht nog hulde aan Jozef van Oostveldt, die ze ‘de burgemeester van Kiewit zonder titel’ noemde. Daarna kwam directeur Becker aan het woord en hij mocht onderscheidingen uitreiken aan vijf verdienstelijke leerkrachten: Albert Deckers, Jozef Buckinx, Leopold de Greeve, Maria Janssen-Vandervoort en Eerwaarde Zuster Marguerite. Ten slotte sprak ook schoolhoofd van de meisjes Lisette Vannoppen over de toekomst met het experiment van het Vernieuwd Lager Onderwijs.

In de namiddag werden dan de volksspelen gehouden door de kinderen en om 20 uur begon het jubileumbal met het orkest Bert Minten en met optredens van Louis Verbeeck.”

En nu hoop ik u allen voldoende nieuwsgierig gemaakt te hebben om verlangend uit te kijken naar de dag waarop heel Kiewit het honderdjarig bestaan van onze school zal mogen vieren.

Renaat Vanheusden

De nieuwe Kriskras Kiewit is hier

Beste Kiewitenaar,

Kriskras Kiewit 2023-02
Voor jullie ligt nummer 94 van ons Kriskras Kiewit boekje. Jaja, in de loop van volgend jaar komen we aan het toch wel mooie getal van 100 edities. We zijn nu al bezig om daar een speciale editie van te maken. Ideeën zijn altijd welkom.

We merken goed, ook in Kiewit, dat de mensen terug uit hun ‘kot’ komen. Veel activiteiten, georganiseerd in Kiewit, die druk bezocht worden. Zo was de oudejaarsavond in de Binder een voltreffer, een terugblik verder in het boekje.
Het filocafé trekt steeds meer geïnteresseerden, de oldie avond, op elke eerste vrijdag van de maand, waarbij het cafeetje vol zit, de verhuur van de zaal die weer aan het pieken is enz… Ook de straatcomités en andere wijkactiviteiten trokken volle tenten, Kerststallen enz… Er leeft weer het één en ander in ons mooie Kiewit.
Bekijk zeker ook de activiteitenkalender in het midden van dit boekje. Dan kan je zien hoeveel er georganiseerd wordt in onze wijk.
Weer erg veel informatie in deze editie. Zo een artikel over de riolering waar de bewoners van de Heide al lang op zitten te wachten. Ook een zeer interessante kennismaking met VZW Stijn dat gehuisvest is in de voormalige gebouwen van het mijnreddingswezen op de Kempische Steenweg. Een artikel over Kreatief, de toneelgroep die al 25 jaren op de bühne staat, de leden van de werkgroep ‘leefkwaliteit’ die zichzelf voorstellen en een korte terugblik van INFERNO op 3 december j.l. Er staan natuurlijk nog zoveel meer artikels en prachtige foto’s in ons boekje. Aan jullie om dit te ontdekken.
Ondertussen weten we vanuit de media dat het muziekfestival ‘ Hear-hear’ dit jaar niet door zal gaan. Mogelijk wel een doorstart in 2024.

Nu de Lente voor de deur staat kunnen we weer volop plannen maken voor de buitenactiviteiten. Laat ons hopen op goed weer.
Vanuit de redactie willen we iedereen bedanken voor jullie medewerking aan, alweer, een mooie dikke editie van Kriskras Kiewit.
Ik wil afsluiten met een mooie spreuk van ene Michel de Montaigne.
HET VINDEN VAN GELUK LIGT IN HET GENIETEN, NIET IN HET BEZITTEN.

Veel leesplezier.
Philip Scheepers

De KriskrasKiewit november online!

Beste Kiewitenaar,

Wanneer deze editie in jouw brievenbus gedropt wordt, liggen de warme zomerdagen alweer een tijdje achter ons en maken we ons op om te overwinteren. Gelukkig hebben de heerlijk zachte nadagen, waarvan we de laatste weken mochten genieten, ervoor gezorgd dat we de verwarming nog altijd op een laag pitje konden laten draaien. Alleen maar goed voor onze portemonnee!

Hoewel het nog maar november is, mogen we ons toch alweer voorbereiden op het eindejaar dat zich aandient en het nieuwe jaar dat ons hopelijk veel geluk zal brengen. En wij hopen dan ook, samen met u, dat we 2023 in een betere wereld kunnen stappen met meer verdraagzaamheid en eindelijk een vredevolle oplossing voor de vreselijke oorlogssituatie in Oekraïne.

Wat kan je verwachten in deze editie?

Wie KiewitFun nog niet kende, zal nu lezen wie zij zijn en wat zij doen. Memoriseer goed de groepsfoto zodat je ze zeker op straat kan herkennen. Theo Mathijs, de “prefesser” van Kiewit Heide, mocht 60 kaarsjes priesterschap uitblazen. Een verslag van de feestelijkheden mag dan ook zeker niet ontbreken. Je leest ook hier dat “tante Tholen” 30 jaar lang kindjes heeft opgevangen.

Niet meer lang of we vieren Kerstmis. En dan denk je waarschijnlijk aan De Kerststal in de Luchtvaartstraat. In deze editie vind je dan ook de programmatie ervan. Dat Kiewit Heide leeft, zal je merken aan de vele verslagjes en aankondigingen.

Vele foto’s worden als bewijs van een topzomer mee gepubliceerd, waaronder bijvoorbeeld de opendeurdagen van Aero Kiewit, BBQ’s, Cinema Zed, Amuse. Jan Evens, voorzitter van Albatros, doet heel fijn uit de doeken wat de afspraken zijn rond het gebruik van de lange lierbaan. Het wordt een traditie, ook nu zal Filotoontje Kriskras afsluiten met een filosofische bedenking: “Denk eraan de je sterfelijk bent”.

Ga dus gemakkelijk in je zetel zitten en geniet van deze editie van Kriskras Kiewit.

Vanwege de redactie van Kriskras Kiewit wil ik iedereen bedanken die op de een of andere manier een bijdrage, teksten, foto’s hebben aangeleverd dit jaar. En hoewel Sinterklaas nog moet komen wil ik jullie nu toch al het allerbeste wensen voor een hoopvol 2023. Maak van Kerst een gezellige, warme periode samen met familie, vrienden en naasten en onthoud vooral de mooie momenten die je dit jaar hebt meegemaakt.

Johan Keunen

De KriskrasKiewit staat online!

Beste Kiewitenaar,

Terwijl ik hier zit te schrijven is het nog volop aan het zomeren. Dertig graden is geen uitzondering meer. We zullen hier ook mee moeten leren leven, net als de energieprijzen die maar blijven stijgen en het leven dat in het algemeen veel duurder wordt.
Pukkelpop 2022 zit er weer op. Kiewit was voor vier dagen het middelpunt van België leek het wel. Duizenden jongeren genoten van een fijne sfeer op een fantastisch muziekfestival. Dankzij de inzet van honderden vrijwilligers, waaronder ook vele Kiewitenaren, is het festival quasi vlekkeloos verlopen. Een dankjewel aan al deze vrijwilligers is hier wel op zijn plaats en een dikke pluim voor de VZW die de coördinatie in handen heeft voor de verenigingen van Kiewit.

Maar terug naar nu. Kriskras Kiewit nr. 92 ligt klaar voor jullie. En er staat weer heel wat informatie in met leuke foto’s, verhalen, aankondigingen en terugblikken op wat er de laatste weken in Kiewit is gebeurd.
En er is veel gefeest in Kiewit. Buurtfeesten, de Heifeesten, schoolfeesten en we kunnen nog even doorgaan. In deze editie lees je het allemaal.
Ook een terugblik op de filocafeetjes in de Binder. Deze waren een succes en krijgen uiteraard een vervolg. Verder een kennismaking met de atletiekvereniging AVT in Kiewit waar zeer bekende sporters ooit begonnen zijn en waar de jeugd een prima opleiding krijgt.
Louis Eerdekens, een van de eerste verdelers van ons boekje stopt ermee. Gezien zijn gezegende leeftijd hebben we hier alle begrip voor en vanuit de hele redactie willen we Louis van harte danken voor zijn jarenlange inzet.
Hades BBC basket vierde onlangs hun vijftig jarig jubileum, een kleine terugblik in dit boekje en natuurlijk weer wijze woorden van filotoontje waar we weer eens even bij stil kunnen staan om over de dingen des leven na te denken. ‘Herfst’.

Geniet nog van het mooie weer, wees lief voor elkaar en als jullie een verhaal hebben of jullie vereniging in de kijker willen zetten mag je ons altijd een berichtje sturen.
Tot de volgende keer.
Philip Scheepers

De Kriskras Kiewit van mei 2022

VOORWOORD

kkk_91_2022_05Beste inwoner van Kiewit,

Eind april, de zon schijnt, de bomen en struiken staan volop in bloei. De lente is weer helemaal terug. Mondmaskers zijn gelukkig uit het straatbeeld verdwenen en het leven gaat weer bijna zijn gewone gangetje. Bijna, want we realiseren ons hoe broos alles kan zijn. In Oekraïne zitten de mensen in schuilkelders bang af te wachten op wat komt of vluchten hun land uit op zoek naar veiligheid en rust. Ook in Hasselt en Kiewit hebben deze mensen onderdak gevonden.

Maar terug naar Kiewit, goed nieuws voor de muziekliefhebbers onder ons. Het Pukkelpop festival gaat zeker door van 18 augustus t.e.m. 21 augustus. Meer zelfs, er is een bijkomend alternatief festival (Hear Hear!) gepland op zondag 14 augustus. De Kiewitse verenigingen zullen tevreden zijn. Meer in deze editie van Kriskras Kiewit en op de blog, hier online.

Het is weer een extra dik boekje geworden. Veel artikels, interviews en weetjes over onze mooie wijk. Zo ook een positief resultaat op de actie van een aantal buren tegen de geluidsoverlast van de ‘tijdelijke’ spoorwegwissel in de Paalsteenstraat. Een nieuwe start van de werkgroep Leefkwaliteit, een interview met Denise Manteleers, een veelzijdige dame. Een kijk op de werking van Sint-Vincentius tijdens een heel moeilijke periode voor veel mensen, ook in Kiewit. De jeugdclub in Kiewit, vroeger en nu. Het nieuwe Corda Masterplan. Stand van zaken rond de BIN, Stien Stassen, de nieuwe coördinator van domein Kiewit en nog vele andere interviews, verhalen, gedichten en mooie foto’s.
En zoals altijd sluiten we af met Filotoontje die, buiten zijn teksten waarover we eens kunnen nadenken over soms simpele onderwerpen en levensvragen, in april gestart is met zijn eerste ‘filocafé’ in de Binder. Ik was erbij en het is echt een aanrader om op een ongedwongen manier met anderen van gedachten te wisselen over een bepaald onderwerp.

Veel leesplezier.

Philip Scheepers

De Kriskras Kiewit van februari 2022

Beste lezers, vrienden van Kriskras Kiewit. In bijlage de recente versie. Veel leesplezier.

kkk_90_2022_02VOORWOORD
Hallo Ann
Ja, jij ANN CARDINAELS. We gaan je missen bij Kriskras Kiewit. We gaan je ideeën, je spontaniteit, je ondeugendheid missen. Maar ook je vastberadenheid en je volharding, je lach en je serieusheid. Je bent een lief en goed mens maar je kan zeer zeker ook voor jezelf opkomen als het moet.
Ann, bedankt dat jij ‘ons boekje’ en de hele redactie op sleeptouw hebt genomen nadat Chris Goyens gestopt was als stichter, bezieler en grote drijfkracht achter Kriskras Kiewit. De kans bestond immers dat, als jij toen het voortouw niet had genomen om de nieuwe voorzitter te worden, Kriskras Kiewit niet meer had bestaan. Toch niet in de huidige hoedanigheid.
Ja beste lezers in Kiewit, Ann heeft het besluit genomen om te stoppen als voorzitter en hoofdredactrice van Kriskras Kiewit. Zij zal dit zelf verder in dit boekje uitleggen. Gelukkig laat Ann ons niet volledig los en zal zij de stratenverdeling voor Pukkelpop verder ter harte nemen. Daar zijn wij ontzettend blij mee. Verder willen wij Ann veel geluk wensen als voorzitter van Kiewit Fun.
Deze editie staat weer vol verhalen, interviews, nieuwtjes en weetjes.
Weer een mooi gedicht van JeeKast en een prachtige cartoon van Dirk Vercampt.
We informeren jullie over de stand van zaken binnen de werkgroep ‘Leefkwaliteit Kiewit’. Er is een tweede deel ‘mythen en sagen over bomen’, we vertellen iets over BIN, een interview over kunst met glas, een nieuwe petanque-baan op Kiewit-heide, filotoontje en zoveel meer.
Als redactieraad, met als nieuwe voorzitter en hoofdredacteur Johan Keunen, stellen we ons graag aan jullie voor. De volgende edities is het de bedoeling dat we telkens één van de verschillende afdelingen/werkgroepen binnen de VZW Kiewit aan het woord laten.

Veel leesplezier.

Philip Scheepers

Deze week bereikte ons het droevige nieuws dat Fons Steegmans, beter bekend als de Pukkelpop-opa, op 95-jarige leeftijd is overleden. Langs deze weg willen we de familie heel veel sterkte toewensen.

Wist-je-datjes

Pukkelpop 2022:

• 260 artiesten op 10 podia, waaronder 105 Belgen 

• 450 vlaggen gaven het terrein dit jaar haar kenmerkende look & feel

• 380 spiegelbollen verfraaiden de buitenkant van de Boiler Room

• 1 jacuzzi on stage, met name bij Willy Organ op donderdag

• 500 kilo serviesgoed kapot gesmeten in Côté Bizar 

• 3×3 Basket in Pukkelpop DWNTWN

• Het aantal vrijwilligers aan het werk op Pukkelpop: 5326 van 124 verenigingen. In totaal werd PKP22 mogelijk gemaakt door 7826 enthousiaste medewerkers

• Deze vrolijke bende kon zijn honger o.a. stillen aan 4 boterhamstanden waar zo’n 20.000 kilo voedsel tot de laatste kruimel werd verorberd

• 350 medewerkers waren aan de slag bij onze ecoteams

• 11.000 fietsen in de fietsenstalling

• Een boulevard  van 750 meter doorkruiste het volledige festivalterrein, van de Main Stage naar de Booth

• 22 foodtrucks serveerden 106 verschillende gerechten op Food Wood 

• 22 projecties van artiesten wereldwijd werden getoond op onze indrukwekkende 3D-Videowall

• 3 Secret Rooms die hun geheimen prijs gaven aan 1.000 festivalgangers.

• 48 uur live PKP TV 

• 15.000 festivalgangers maakten een rondje in het reuzenrad

• In Coté Bizar werden 6000 bonnetjes uitgedeeld voor de zweefmolen, 25 eyeliners opgebruikt, 500 kilo serviesgoed kapot gesmeten en Olivier du trottoir heeft zeker 1100 km gefietst

• 150 mama’s kolfden zowat 40 liter melk af voor hun spruiten in de Milk ‘n Boobs bar

Pukkelpop zit er weer op!

Pukkelpop 2022 trok alle registers open, de organisatie kijkt voldaan en gelukkig terug op een geweldige editie. Gisteren was uitverkocht, de andere dagen net niet.

Pukkelpop, dat is keuzestress. Met maar liefst 260 artiesten, verspreid over 10 podia krijg je rood aangelopen kilometervreters die alles uit de line-up wilden halen, sfeertoeristen die zich vooral wilden amuseren, die hard-fans die al uren voor aanvang van het concert van hun lievelingsband post vatten en al die andere Pukkelpoppers die als ‘muziekmiertjes’ van en naar 10 podia krioelden met slechts 1 gemeenschappelijk doel: plezier maken.

Wie zocht die vond niet alleen muziek tijdens deze 4 daagse trip in Kiewit, maar ook de vele andere facetten die het Pukkelpopfestival zo uniek maken. Derandanimatie van het festival zorgt al sinds jaar en dag voor een ongeëvenaarde extra dimensie. Aparte sites, geheime ruimtes op het festivalterrein, een ballenbad, een verborgen cocktailbar genre Peaky Blinders, korte raves waar je gedurende 15 minuten kon dansen voor het goede doel. In samenwerking met de Gitannekesfoor was er dit jaar het gloednieuwe Côté Bizar, een mengelmoes van vintage circus en carnaval-op-niveau met een absurd trekje. In de vall-EY, het groene belevingsbos, kon je terecht voor een avantgardische programma, met baanbrekende kunst en muziek op het scherp van de snee. Op PKP DWNWTN, een site aan de Lift die er kwam na een samenwerking met de stad Hasselt, kon je naar skateboard demonstraties, 3×3 basketball toernooitjes, street art, signeersessies en vinyl in de pop-up platenshop. DIY attitude van de jaren 90 quoi en de geur van kwajongensstreken. Er was de indrukwekkende immersive showcase in samenwerking met AlphaTheta EMEA, Pioneer PRO AUDIO en de Belgische band KRANK, 22 indrukwekkende projecties van nationale en internationale artiesten op de indrukwekkende 3D-Videowall en het logo van de Dance Hall dat via augmented reality tot leven kwam. De verrassende openingsact in de Marquee was dit jaar Voetvolk en zo werd Pukkelpop ook heel eventjes het epicentrum van moderne dans.

Everyone cares a lot
Maar deze editie was niet alleen maar dansen en feesten. In de aanloop naar Pukkelpop waren er getuigenissen van o.a. Selah Sue en Oscar and The Wolf over hun mentaal welzijn, terecht hoog op de maatschappelijke agenda, zeker bij het jongere Pukkelpoppubliek. De organisatie schonk dit jaar extra aandacht aan welzijn in het algemeen, de gezondheid en de veiligheid van de Pukkelpoppers. Het resultaat: We Care A Lot – een samenwerking met verschillende experten en organisaties die van Pukkelpop een plek maken waar iedereen zich welkom en comfortabel voelt. Na 2 bittere coronajaren – vooral voor jongeren een harde klap – is extra aandacht voor ieders mentale gezondheid geen overbodige luxe.

Het slotakkoord as we speak
De muzikale voorspellingen werden volledig ingelost. Het voorspelde wisselvallige weer werd vooral op zonneschijn onthaald en het vooruitzicht op een topeditie is as we speak realiteit aan het worden. Deze laatste dag begon op social media met : “Let’s go Marc Rebillet again, one more day” en die wordt op dit eigenste moment afgesloten door headliner Arctic Monkeys op de Main Stage. Pukkelpop 2023 is van 17 tot 20 augustus 2023.