50 Jaar Parochiale school Kiewit

Waarschijnlijk weet u het al, anders mag u het nu vernemen: dit jaar viert onze Parochiale School haar honderdjarig bestaan! In afwachting daarvan is het wellicht aangenaam en ook interessant om (voor zestigjarigen als herinnering en voor jongeren als kennismaking) te vernemen hoe wij in 1973 het vijftigjarig bestaan gevierd hebben.

Opstart

De Oudervereniging van onze parochiale scholen, opgericht in september 1971 met Gerard Verbeek, leraar aan het Sint-Jozefscollege van Hasselt, als voorzitter, liet in een Nieuwsbrief van november 1972 reeds weten: “Wist je dat onze scholen dit jaar vijftig jaren bestaan en dat een dergelijke gebeurtenis niet onopgemerkt mag voorbijgaan?”
In de eerstvolgende vergadering van de oudervereniging op 28 november wordt reeds besloten: “Ons cultureel subcomité (Guido Geboors, Jean Poelmans, Renaat Vanheusden en Tuur Winters) zorgt in overleg met Albert Hermans (schoolcomité), hoofdonderwijzer Albert Deckers en onderwijzer Leopold de Greeve voor de organisatie van het 50-jarig bestaan.

Tijdens een eerste contactvergadering, in januari 1973, bespraken Z.E.H. Pastoor Franz Schifflers (1920-2010), de beide schoolhoofden Albert Deckers en Lisette Vannoppen, Annie Vereycken en Tuur Winters de algemene planning. Als datum (en dat zou zo blijven) werd zaterdag 26 mei vooropgesteld. De viering zou beginnen met een eucharistieviering en voortgezet worden met een “academische” zitting, gelegenheid tot middagmalen, ’s namiddags volksspelen en ’s avonds bal met orkest. Later zal er nog een “receptie” aan toegevoegd worden.

De Nieuwsbrief van de oudervereniging van februari bevatte een historiek van die 50 jaren: “Op 28 september 1923 begon de school in de vroegere stokerij Lijnen (Walenstraat) met 2 gemengde klassen onder leiding van de juffrouwen Angèle Moors en Clementine Mullens. In 1925 was het nieuwe gebouw in de Vijversstraat klaar met 4 klassen en een kapel. Deze 4 klassen werden toen gesplitst: 2 voor jongens met Math Bongaerts en 2 voor meisjes met Angèle Moors als schoolhoofd. In 1935 werd de nieuwe kerk ingewijd, zodat de vroegere kapel in twee klassen kon getransformeerd worden. Dat jaar ging Math Bongaerts op pensioen, hij werd als schoolhoofd opgevolgd door Paul Vandeur. In 1938 werd weer een nieuw gebouw ingewijd met 2 klassen voor de jongensschool, 3 voor de meisjesschool, een eetzaal en een turnzaal. In 1945 werd Paul Vandeur opgevolgd door Albert Deckers. In 1964 werd Maria Janssen-Vandevoort de opvolgster van Angèle Moors. Daarop volgde Lisette Vannoppen vanaf 1971”.

Tijdens de vergadering van de oudervereniging van 27 februari wordt het hele programma van ons schooljubileum uitgewerkt:
10.30: Eucharistieviering: Z.E.H. Pastoor houdt de homilie en vraagt het volledig koor ter opluistering; Lisette Vannoppen bezorgt de teksten voor de lectoren.
11.30: Feestzitting: historiek door Angèle Moors, feestrede door ere-inspecteur August Humblet.
12.30: Receptie.
13.00: Restaurant: friet en koude schotel, verzorgd door KAV-Kiewit.
14.30: Volksspelen door de kinderen, mede georganiseerd door Chiro-Kiewit
20.00: Bal.
Tuur Winters was bereid de coördinatie van het hele gebeuren op zich te nemen.

‘Sponsoring’

Op 22 maart werd dan een oproep gedaan door de Schooldirectie (Albert Deckers en Lisette Vannoppen), het Schoolcomité (Franz Schifflers en Joost Vanvoorden) en de Oudervereniging (Gerard Verbeek en Gerard Schoofs) aan een heel aantal “vooraanstaanden” om toe te treden tot het Erecomité (500 fr.) of het Beschermcomité (250 fr.). Ook werden vervolgens, ten huize van Gerard Schoofs in de Walenstraat, gedurende verschillende avonden, een heleboel kiezerslijsten van praktisch heel Limburg geraadpleegd om adressen van oud-leerlingen op te sporen (een monnikenwerk!) aan de hand van naamlijsten met geboortedatum, bezorgd door Schoolhoofd Albert Deckers. Op die wijze werden meer dan 600 adressen van oud-leerlingen teruggevonden. Daarnaast werden voor Kiewit zelf nog eens 765 uitnodigingen verspreid. Ook werd door contact met pers en televisie gezorgd voor publiciteit naar buiten toe.

In een Nieuwsbrief werd begin mei het hele programma aan Kiewit kond gedaan met tevens mededeling van de “Kiewitse kunstenaars” van wie de werken tijdens de hele feestdag in de schoolgebouwen tentoongesteld werden: mevrouwen De Ceuninck en Verbrugge, juffrouwen Maes en Melotte, heren Aerts, Bertels, Einhaus, De Greeve, Ghysebrechts, Dries Janssen, Konings, Vandermeersch, Wouters.

Een hindernis

Helaas, net voor de viering was er een spijtig conflict tussen het toenmalige schoolcomité en de oudervereniging, waarover ik nu niet wil uitweiden.

Het feest

Integendeel, vanaf hier wil ik het verslag (iets of wat ingekort) volgen zoals dit zo uitvoerig beschreven wordt in het Gedenkboek “Een basisschool in wel in wee”, geschreven in 1984 door ons geliefd schoolhoofd Lisette Vannoppen.
“Gelukkig waren de voorbereidingen zo ver gevorderd dat het feest voor de buitenwereld zonder al te veel zwarte wolken voorbij kon gaan. Op zaterdag 26 mei werd feest gevierd. De eucharistieviering, in concelebratie voorgegaan door pastoor Schifflers, hoofdinspecteur kanunnik Beankens en directeur Becker van Sint-Jozefscollege, stond in het teken van dankzegging. Tijdens de feestzitting zou oud-onderwijzer August Humblet de feestrede uitspreken. Zijn stem werd echter niet gehoord: hij was diezelfde week, op dinsdag, ten grave gedragen na een schielijk overlijden. Rijksinspecteur André Moors nam Humblet’s taak over. Hij zei o.m.: ‘Hier kan voor de volgende vijftig jaar de school groeien die wij niet willen missen, de gedroomde school voor alle kinderen van Kiewit’.

Juffrouw Angèle Moors, eerste schoolhoofd van Kiewit, bracht het verleden van de school in herinnering. Zij kon het weten, daar ze niet minder dan eenenveertig lange jaren aan het hoofd stond van de meisjesschool. Ze bracht nog hulde aan Jozef van Oostveldt, die ze ‘de burgemeester van Kiewit zonder titel’ noemde. Daarna kwam directeur Becker aan het woord en hij mocht onderscheidingen uitreiken aan vijf verdienstelijke leerkrachten: Albert Deckers, Jozef Buckinx, Leopold de Greeve, Maria Janssen-Vandervoort en Eerwaarde Zuster Marguerite. Ten slotte sprak ook schoolhoofd van de meisjes Lisette Vannoppen over de toekomst met het experiment van het Vernieuwd Lager Onderwijs.

In de namiddag werden dan de volksspelen gehouden door de kinderen en om 20 uur begon het jubileumbal met het orkest Bert Minten en met optredens van Louis Verbeeck.”

En nu hoop ik u allen voldoende nieuwsgierig gemaakt te hebben om verlangend uit te kijken naar de dag waarop heel Kiewit het honderdjarig bestaan van onze school zal mogen vieren.

Renaat Vanheusden

Gepubliceerd door

Hendrik

Lezen, schrijven, reizen, leven, fietsen, wandelen, werken, liefde, vrienden, familie..